WELK DOEL HEEFT STICHTING GROEN KEMPENLAND.

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zo veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen

Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij. En in de Kempengemeenten Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel en Bladel zo veel mogelijk de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn dienen. We hebben het afgelopen jaar weer door hard werken en doorzetten, door (juridische) acties en door het beïnvloeden van de politiek en de publieke opinie veel successen geboekt.

Lees meer > Over ons

Brief aan alle ondersteuners Stichting Groen Kempenland, 13 october 2022


Beste mensen,


Als Stichting Groen Kempenland hebben we samen met onze partners hard gewerkt en we blijven dat doen. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw veel bereikt. Maar we mogen niet versagen of verslappen.


We hebben met zijn allen veel bereikt door politieke druk en beïnvloeding, door info-avonden, door procedures en niet in het minst door hardwerkende artsen die een groot deel van hun vrije tijd opofferen t.b.v. medische onderzoeken naar de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mensen als gevolg van de intensieve veehouderij, zeg maar gerust de vee-industrie.


Dit leidt steeds meer tot het inzicht dat de groei in Noord Brabant zo niet door kan gaan, dat we naar een krimp van de veestapel moeten. Daartoe zijn het afgelopen jaren al de eerste stappen gezet. Af en toe moeten we onze zegeningen tellen en dat doen we dan ook.


Alle werk, alle activiteiten, alle procedures kosten helaas geld. Dat zit er nu eenmaal aan vast.

Wij vragen u jaarlijks om een bescheiden donatiebijdrage van € 25,- per jaar. Meer mag ook natuurlijk.

We hebben bij dit verzoek 1 bijlagen bijgevoegd:

In deze bijlage leest u wat we in zijn algemeenheid doen en hoe u het bedrag per overschrijving overmaakt.


Verder leest u over onze wapenfeiten in de 5 Kempengemeenten op onze website www.groenkempenland.nl

Op onze website leest u o.a. over recente successen in juridische zaken met verzoek tot handhaving tegen niet deugende vergunningen tot uitbreiding van de veestapel in alle 5 Kempengemeenten en de vernietiging van 3 vergunningen uitgegeven ten behoeve van 4 windturbines (240 m hoog) in het beschermde Natuurgebied 'de Pals Bladel.


De uitspraak van de Raad van State was heel bijzonder. Dit was de eerste keer dat de stikstofneerslag welke in Nederland geproduceerd wordt en in het buitenland schade veroorzaakt meegenomen wordt. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de rechtspraak van veehouderijen welke in de buurt van de grensstreek staan.


Het is bijzonder en ook goed dat onze juristen Ton van Hoof en Jan-Eelco Dijk zeker 80% van de door hen namens ons ingediende zienswijzen, bezwaren en de door hen namens ons aangespannen rechtszaken winnen. Dat levert weer kostbare landelijke jurisprudentie op die dient als extra bescherming van de Volksgezondheid, de (Verkeers- en de Voedsel- Veiligheid, Leefbaarheid en Natuur en Milieu.


Zou u zo vriendelijk willen zijn uw donatie van € 25 of meer over te maken op bankrekeningnummer NL 24 RBRB 0827 6740 23 t.n.v. Stichting Groen Kempenland, onder vermelding van 'donatie aan Stichting Groen Kempenland voor het donatiejaar 2021'.

Dit staat ook in de bijlage.


Onze hartelijke dank voor uw donatie en uw medewerking.


namens het Bestuur van Stichting Groen Kempenland,

Toon Vermeulen, penningmeester.


T 04 97 68 15 04

Deze website is samengesteld door Stichting Groen Kempenland op basis van publiek toegankelijke informatie.
U kunt ons werk steunen met een donatie op: bankrek. nr.
NL24 RBRB 0827 6740 23. Bij voorbaat dank!

@Stichting Groen Kempenland 2013