Over Ons

WELK DOEL HEEFT STICHTING GROEN KEMPENLAND.

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zo veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen

Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij. En in de Kempengemeenten Reusel-de Mierden, Oirschot, Bergeijk, Eersel en Bladel zo veel mogelijk de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn dienen. We hebben het afgelopen jaar weer door hard werken en doorzetten, door (juridische) acties en door het beïnvloeden van de politiek en de publieke opinie veel successen geboekt.

De voornoemde doelstelling is dus de eerste focus van de Stichting doch haar doelstelling is zo breed dat ook andere aspecten van leefbaarheid en duurzaamheid behartigd worden. Zoals bijvoorbeeld

  • energietransitie,

  • klimaatbescherming,

  • het behouden en het verbeteren van de natuur,

  • de landschappelijke- en cultuurhistorische- (zandwegen, waar overal maar illegaal puin wordt gestort),

  • archeologische-, toeristische- en aardkundige waarden,

  • de flora en de fauna,

  • de kwaliteit van het milieu (waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid),

  • het verzorgen van educatie en voorlichting, door de nodige PR activiteiten en

  • het verrichten van alle verdere handelingen, daartoe behoren ook het voeren van (juridische) acties en verdere werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting is ontstaan door de samenwerking van een viertal organisaties, te weten

  • 'Stichting Megastallen Nee Lage Mierde',

  • 'werkgroep LOG Hulsel-Bladel-Netersel-Lage Mierde',

  • 'Milieuvereniging Bladel' en

  • 'Stichting Milieuwerkgroep Kempenland Bergeijk'.

Deze vier organisaties zijn na goed onderling overleg tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ‘Stichting Groen Kempenland’ de onderlinge synergie versterkt en een win-win situatie oplevert. De nieuwe Stichting functioneert als een soort paraplu en wel op een zodanige wijze dat kennis wordt gedeeld en activiteiten breed worden opgepakt, ook binnen de afzonderlijke organisaties, elk met een eigen stempel, een eigen achterban en expertise, kennis en kunde. Zie ook onze wapenfeiten.