Archief

Klimaatalarm 2021 De Kempen


De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd.

We moeten nu samen het roer omgooien.

Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten?

Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water?

De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen.

Het moet en het kán anders! Ook in Zuidoost Brabant (de Kempen) is een eerlijk, breed en krachtig klimaatbeleid nodig. Dat komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. Daarom komt ook de Klimaatcoalitie in de Kempen op 14 maart in actie.

Samen met alle deelnemers uit de regio staan we om 14.00 uur op de Markt in Eersel. Drie dagen voor de parlementaire verkiezingen komen we als onderdeel van het Klimaatalarm 2021 in zowel de Kempen als in Eindhoven, 42 andere steden in heel Nederland, én online in actie. Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.

De Klimaatcrisiscoalitie De Kempen eist daarnaast in onze regio:

• veel meer ambitie en een veel krachtiger uitvoering van de Regionale Energie Strategie,

• behalve de lasten ook de lusten van de energietransitie voor de inwoners,

• steun aan regionale energiecoöperaties,

• een grootscheeps isolatieprogramma in de regio,

• streng toezicht op energiebesparingsverplichtingen van de industrie,

• bevorder een educatiebeleid op klimaatgebied voor alle leeftijden,

• in alle producten zitten energie en grondstoffen en daaraan gebonden emissies; bevorder een matiging van de consumptie o.a. de vleesconsumptie.

• koppeling van een scholing- en stagebeleid aan de duurzaamheidstransitie om mensen op te leiden die de technische taken kunnen uitvoeren

• een krachtig, collectief, circulair en uiterst innovatief duurzaamheidsbeleid van Brainport,

• een CO2-plafond en uitvoering van het Van Geel-advies voor het vliegveld,

• voor elke m2 nieuwe verharding (wegen en woningbouw) komt minimaal een gelijk areaal nieuw bos/ aanplant van bomen en regel een betere bescherming en behartiging van het huidige bomenbestand,

• regelgeving en (financiële) steun voor de krimp van de stikstof- en broeikasgas uitstoot van de

veeteelt en voor de overschakeling naar een duurzame grondgebonden land/tuinbouw,

• Als duurzame producten meer kosten dan goedkopere gangbare producten, moet het verschil in aanmerking komen voor het minimabeleid (bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand),

• faciliteer lokale duurzame productie en verkoop van groente en fruit,

• faciliteer fietsverkeer, m.n. woon-werkverkeer.

Samen laten we onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, duurzaam vervoer, groene banen en een goede duurzame woningen voor iedereen. In Nederland en daarbuiten. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.

We roepen alle bewoners uit de regio de Kempen op om mee te doen. De klimaatcrisis wacht niet.

App of bel je vrienden, meld je aan als vrijwilliger of geef je organisatie op als partner. Samen maken we het Klimaatalarm ook in Eindhoven groot!

Praktische informatie

• Geef je op via de website www.klimaatmars2021.nl . Daar ook nadere informatie.

• Men kan zich daar ook voor deelname in andere steden of het online Klimaatalarm

aanmelden

• Er mogen in Eersel maximaal 100 mensen fysiek deelnemen. Dit is (op dit moment)

het uitgangspunt van de gemeente.

• Kom op zondag 14 maart, tussen 13:45 en 14:00 naar de Markt in Eersel en neem plaats op een kruis of vak. Volg eventuele aanwijzingen.

• Neem iets mee om herrie mee te maken, fluiten, trommels, pannendeksels, …

• Rond 15:00 uur is de demonstratie afgelopen. Houd ook bij het vertrek rekening met elkaar en neem de 1,5 meter in acht.

• Samen maken we er een rustige, waardige en coronaproof demonstratie van.

Contactadres

Jeanne Adriaans

jeanneadriaans@gmail.com

Tel 06-22809683

In de komende weken zullen verschillende lokale groepen een klimaat alarm van 2021 in hun regio bekend maken. Houdt onderstaande link dus in de gaten.

https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-eersel/
Stichting Groen Kempenland

KLINKENDE OVERWINNING STICHTING GROEN KEMPENLAND INZAKE HOGER BEROEP BIJ RAAD VAN STATE TEGEN VARKENSUITBREIDING MEIRWEG 1a, LAGE MIERDE.Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, juli 2019

Woensdag 26 juni 2019 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de verleende omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkenshouderij op Meirweg 1a te Lage Mierde (gemeente Reusel-de Mierden). Tegen deze vergunning heeft o.a. Stichting Groen Kempenland beroep ingesteld.

Korte voorbeschouwing:

Wat was – in het kort – de voorgeschiedenis?

Eerder weigerde de gemeente deze omgevingsvergunning op een flink aantal punten. Op basis van een opvallende, om niet te zeggen, dubieuze uitspraak van de rechtbank besloot de gemeente (tot onze verrassing en tegen de verwachting in) om in juli 2018 geen hoger beroep in te stellen en conform die uitspraak van de rechtbank de omgevingsvergunning te verlenen. Frappant is dat zelfs een oproep van de om hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in te stellen – op advies van het college – door de gemeenteraad toen werd verworpen.

Wat geeft deze tussenuitspraak aan?

De dubieuze uitspraak van de rechtbank en daarmee de dubieuze beslissing van de gemeente wordt fors onderuitgehaald. Op acht (!!!) punten, dat is zeer uitzonderlijk, worden onze beroepsgronden overgenomen en wordt de gemeente terechtgewezen.

De Raad van State geeft de gemeente de mogelijkheid om nu wel een goede beslissing te nemen en – om de gemeente daarbij te helpen – worden een aantal tips meegegeven.

Hoe nu verder?

Binnen 26 weken zal de gemeente een nieuwe beslissing nemen. Uiteraard zullen wij kritisch meekijken of de gemeente nu wel een juridisch juiste beslissing neemt.

Naar onze mening zal dat, gelet op de recente PAS-uitspraak, niet anders dan een weigering van de omgevingsvergunning behoren te zijn.

Wij houden het in de gaten.

Voor een wat dieper gaande beschouwing met link naar zowel de uitspraak als de persaankondiging zie pagina De Kempen


VOLKSGEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ IN DE KEMPEN

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland,maart 2017

Een korte beschouwing van de recente Bladelse (vee)politiek:

Een Coalitieakkoord is toch niet meer of minder dan een afspraak. Een man, een man, een woord, een woord. Iets waarmee je laat zien wat je waard bent en waar je op mag worden aangesproken en worden afgerekend.Een akkoord tussen coalitiegenoten, meegedeeld aan niet-coalitiegenoten en de grotere democratische gemeenschap.

Eenieder mag en moet dan bij niet-nakomen toch de niet-nakomenden aanspreken en terecht wijzen? Aanspreken op de inhoud van de afspraak en ook de achterliggende gedachtegang en feiten. Verwachten de ‘afvalligen’ nu van de ‘niet afvalligen’ wel het absoluut nakomen van overige coalitieafspraken? Zoals o.a. omtrent MFA Hapert?? Geldt hier en vooral ook bij het vee-industriebeleid immer het aloude spreekwoord:“Zoals de waard is vertrouwt hij ook zijn gasten”?De Bladelse wethouder Volksgezondheid, Joan Veldhuizen, is afgetreden omdat zij, boven alle partijen staande, geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor gezondheidsrisico’s door uitbreiding van de intensieve veehouderij. En daarvoor ook geen verantwoordelijkheid meer kon dragen. Plastisch uitgedrukt: ‘Een vrouw met ballen’. Hulde daarvoor!Wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke gevolgen voor omwonenden, maar ook voor mensen die op grote afstand wonen, stapelen zich op. Toch blijven veel politici zich verzetten tegen noodzakelijke maatregelen om onze gezondheid te beschermen.Na het aftreden van wethouder Veldhuizen hebben we in de media Kempische bestuurders en raadsleden gezien die niet eerlijk zijn over hun beleid rondom volksgezondheid en veehouderij. Ze gebruiken bewust foutieve argumenten om niet in te hoeven grijpen.Hoog tijd om deze valse argumenten te ontkrachten:Gesteld wordt:

1) “Moderne technieken zorgen voor minder uitstoot, hierdoor kan meer vee gehouden worden terwijl de risico’s afnemen”.

Het wondermiddel, de luchtwasser, blijkt in de praktijk veel minder voordelen te geven dan op papier. Daarnaast wordt de papieren milieuwinst weer opgevuld met meer vee waardoor de uitstoot van het bedrijf in werkelijkheid niet daalt maar juist stijgt. Meer vee geeft ook veel meer risico’s op zogenaamde zoönosen. Door van dier op mens overdraagbare ziekten zoals de Q-koorts, de Varkensgriep, de Vogelgriep, MRSA-, ESBL-, Hepatitis E besmetting en resistente bacteriën. De tegenvallende resultaten van luchtwassers zijn algemeen bekend en zijn ook onderbouwd terug te lezen in rapporten van de GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

2) “Er is meer onderzoek nodig voordat we kunnen ingrijpen”.

Sommige bestuurders willen meer onderzoek voordat ze optreden nodig vinden. Alsof de uitkomsten van de huidige onderzoeken niet alarmerend genoeg zijn. Nieuw onderzoek zal alleen maar meer gezondheidsrisico’s aantonen die we nu nog niet kunnen bewijzen. Des te meer reden om snel in te grijpen dus. Als ziekten (zoönosen) volksgezondheidsgevaar schering en inslag worden geldt het ‘voorzorgprincipe’

3) “De landelijke overheid moet maatregelen nemen”.

Wij willen ook dat de landelijke overheid snel actie onderneemt maar dit argument wordt vooral gebruikt om op gemeentelijk niveau vooral niet in te hoeven grijpen. Extra wrang wordt het als Kempische CDA-bestuurders dit argument gebruiken. CDA-leider Buma geeft aan dat problemen rondom de intensieve veehouderij lokaal opgelost moeten worden. Regionale CDA-ers zeggen dan weer dat de problemen landelijk moeten worden aangepakt.

4) “Wij willen duurzame bedrijven niet op slot zetten”.

Ook met dit argument strooit men de burger zand in de ogen. Met duurzaam wordt hier niet bedoeld “milieuvriendelijk” of “gezond”. Nee, met duurzaam wordt dan bedoeld “winstgevend” of “bedrijven met een opvolger”.

In de media geven wethouders aan dat ze geen mogelijkheden hebben om in te grijpen. Dit is kletspraat, gemeenten kunnen reeds maatregelen nemen in bijvoorbeeld het bestemmingsplan en in de geurverordening. Waarom nemen onze wethouders en raadsleden dan onvoldoende maatregelen om onze gezondheid en woonomgeving te beschermen? En dit alles ten voordele van slechts 0,5% (Megaboeren) van de inwoners en ‘ten Gezondheidsnadele’ van 99,5 % (alle overigen) van de inwoners.

Wij stellen vast dat veehouders zwaar oververtegenwoordigd zijn in onze gemeenteraden. Hierdoor stellen sommige partijen het belang van de kleine groep veehouders boven het belang van de rest van de bevolking!

Stichting Groen Kempenland: Reacties naar: info@groenkempenland.nl

Stichting Milieuwerkgroep Kempenland: Reacties naar: mwkempenland@gmail.com

HELP STICHTING GROEN KEMPENLAND MET DE BESCHERMING VAN NATUUR, MILIEU, EN HET CULTUURHISTORISCH ERFGOED,

MET NAME MET HET BEHOUD VAN DE KWETSBARE BRABANTSE ZANDWEGEN ALS CULTUURDRAGERS VAN DE SCHAARSE BRABANTSE ZANDLANDSCHAPPEN.

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland,december 2016


foto 1, een grijze verharding met vervuilde puin waarbij landschappelijke zandweg volledig is vernield.

Overheden en andere belanghebbende partijen hebben vaak geen of onvoldoende oog voor het behoud en de bescherming van natuur, milieu en cultuurhistorisch erfgoed. Stichting Groen Kempenland heeft expliciet de bescherming en het behoud van voormelde waarden tot de door haar na te streven doelen bepaald en in haar statuten staan.Echter, zij wordt beperkt in haar handelen door gerechtskosten die voor het procederen betaald moeten worden.Wij vragen u daarom via deze crowdfunding-actie om uw steun.Het is van het grootste belang om Brabant te beschermen tegen een voortdurende dominantie van de intensieve landbouw om maar eens wat te noemen. (zie bijgevoegd foto 1)

foto 2, een rode verharding met vervuilde puin waarbij landschappelijke zandweg volledig is vernield.

Niet minder van belang is het behoud en de bescherming van de kwetsbare, zandwegen. De nog weinige overgebleven zandpaden hebben niet alleen als zodanig waarden, maar ook vanwege hun ecologische en landschappelijke betekenis. Zij zijn bij uitstek de structuur- en identiteitsbepalende dragers van ons steeds zeldzamer wordende karakteristiek Brabants zandlandschap. (zie bijgevoegd foto 2)

Er vindt in toenemende mate een metamorfose plaats naar karakter- en levenloze puinpaden.Dat moeten we met ons allen toch niet willen? Daar moeten we met ons allen toch een halt aan toeroepen?!

Gerechtskosten:

Het aanvechten van de aantasting van ons landschap en onze gezondheid en het voorkomen dat onze zandpaden verworden tot puinpaden, kunnen we – helaas – maar al te vaak niet zonder finaal ook te procederen.Gemeenten hebben bijvoorbeeld al vergunningen verleend voor het (reeds illegaal) met puin verharden van de Slingerdijk in Lage Mierde en de Scheidijk in Hilvarenbeek. Beide zandpaden zijn in het Landgoed De Utrecht gelegen, een meer dan 100-jaar oud cultuurhistorisch landschap! En dit is zo ook al uitgevoerd.Met de hulp van een in natuur- en milieurecht gespecialiseerd advocaat willen we de door gemeenten genomen besluiten aanvechten. Maar dat kost geld. Bij elke rechtsgang vraagt de rechtbank € 334,- aan griffiegelden en de advocaat € 205,- aan eigen bijdrage. Bij elke rechtsgang dus in totaal € 539,-Ons streefbedrag is twee keer (Slingerdijk + Scheidijk) € 539,- euro, dat is in totaal dus € 1078,-

Wij verwachten deze bedragen terug te krijgen, aangezien wij de rechtbank verzoeken de tegenpartij tevens te veroordelen in de door ons gemaakte kosten.In dat geval hebben wij een potje dat ons in staat stelt om – zo nodig – te blijven procederen; óók in verband met andere zaken die onze statuten betreffen.Bij gebrek aan financiële middelen zullen we onze strijd slechts voort kunnen zetten zonder het recht en de wet als stokken achter de deur.Daarom vragen wij u vriendelijk om financiële steun .Uw donatie kunt U overmaken op rekeningnummer NL 24 RBRB 0827 6740 23 van ‘Stichting Groen Kempenland’ ’, Regiobank NV, Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, o.v.v. ‘Donatie zandpaden’.Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw financiële steun in de vorm van uw donatie.Bestuur Stichting Groen Kempenland

Nieuwsbrief van Stichting Groen Kempenland en van Stichting Milieuwerkgroep Kempenland.

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, augustus 2016 In het vroege voorjaar van dit jaar, met name op 10 maart j.l. wonnen we 2 rechtszaken voor de Rechtbank Den Bosch over het feit dat de gemeente Reusel-de Mierden ten onrechte legeskosten aan onze medestanders en aan ons in rekening had gebracht terwijl dit op grond van de Wet Milieubeheer niet mag. Hieruit vloeit nu de rechtsregel voort dat geen enkel bevoegd gezag bij opvraag van milieuvergunningen/ milieudocumenten/ milieustukken de uren ambtenaar vanwege archiefkosten/opzoekkosten in rekening mag brengen. Wel de kosten vanwege reproduceren van papieren kopieën, tekeningen, documenten e.d.
In het vroege voorjaar van 2016 maakte de gemeente Reusel-de Mierden bekend dat zij(mede door ons toedoen) niet meer meewerkt aan de Meganieuwvestigingen met in totaal beoogd vele tienduizenden vleesvarkens op locatie Hoppenbrouwers de Hoef ongenummerd in Hulsel (2 ha stal) en idem op de locatie van Veebedrijf Jansen C.V. (3 ha stal) Molendijk 7 Hulsel, idem op de locatie van mw. de Graaf-Jansen (3 ha stal) Molendijk 9 in Hulsel. Op Molendijk 7 heeft de provincie Noord Brabant definitief de Natuurbeschermingswetvergunning geweigerd. Hier loopt vanaf 28 april j.l. beroep.
Op 13 juli j.l. werd door de Raad van State in den Haag de weigering door de provincie tot de aangevraagde Nb-wetvergunning door mw. de Graaf-Jansen op Molendijk 9 Hulsel bekrachtigd.

Voor mw. de Graaf-Jansen is geen beroep meer mogelijk. Op de Molendijk was onze Stichting regelmatig 1e belanghebbende partij en het afgelopen anderhalf jaar steeds 3e belanghebbende partij.Op ma 27 juni 2016 wonnen wij als steunende partij Stichting Groen Kempenland aan 1e belanghebbende partij, zijnde twee omwonenden van die varkenshouderij, mede een zaak. Op die dag werd door de Rechtbank Den Bosch in de zaak tegen Reusel-de Mierden, de omgevingsvergunning voor van Aaken, Molendijk 3 Hulsel vernietigd.Op wo 20 juli 2016 wonnen we als Stichting Groen Kempenland als 1e belanghebbende partij een zaak tegen de provincie Noord Brabant. Op die datum werd door de Raad van State in Den Haag op ons verzoek de Natuurbeschermingswetvergunning van van Aaken, Molendijk 3 Hulsel vernietigd.

Voor van Aaken is geen beroep meer mogelijk.Op woensdag 27 juli werd door de voorzieningenrechter in Den Bosch op verzoek van de provincie de gigantische voor het overgrote deel illegale mestverwerkingsfabriek Houbraken, Bredasedijk 51/A in Bergeijk vrijwel stilgelegd. Bodemprocedure is nog mogelijk, maar daarin zijn er weinig kansen voor de mestfabriek.

Dit succes mag voor een groot deel op het conto van de Milieuwerkgroep Kempenland Bergeijk geschreven worden. Ook Stichting Groen Kempenland steunde waar mogelijk en waar nodig en droeg haar steentje bij.Eveneens op wo 27 juli 2016 werd door de RvS Den Haag de Natuurbeschermings-wetvergunning van een groot rundveebedrijf in Helenaveen (gem. Deurne) op verzoek van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) vernietigd. Dit mogen vooral de voorzitter van de Werkgroep, dhr. Wim van Opbergen en zijn jurist Anton van Hoof, op hun conto schrijven. Hierbij dus ook een dikke proficiat aan Wim en Anton gewenst, door Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, Bergeijk.Op 29-12-2014 vernietigde de Rb Den Bosch op ons verzoek de omgevingsvergunning van de gemeente Reusel-de Mierden; het betrof een uitbreiding met 2883 vleesvarkens door varkenshouder Ansems op locatie Heikant 12 in Hulsel.Bij onze eerste juridische actie hadden we ook meteen succes. Toen wij in onze bakermat, het kleine plaatsje Netersel, de omgevingsvergunning met provinciale ontheffing voor een calamiteitenstal t.b.v. varkenshouderij Roozen, Schipstaarten 3, Netersel juridisch met 160 stuks handtekeningen door diverse partijen, waaronder de BMF Tilburg, bevochten hadden we meteen succes.Door de reuring en commotie die wij bewerkstelligden trok de aanvrager de aanvraag tot bouw van een nieuwe calamiteitenstal onmiddellijk in.Het voorgaande bewijst dat we toch zeker af en toe succesjes boeken die de burger letterlijk en figuurlijk moed geven.Wij vonden dat het voorgaande een plaats op onze betreffende wegpagina op onze website verdiende.Namens het bestuur van Stichting Groen Kempenland.

DE DIVERSE OVERHEDEN MOGEN BIJ OPVRAAG STUKKEN OP GROND VAN DE WET MILIEUBEHEER GEEN LEGESKOSTEN HEFFEN!BETAAL DIE OOK NIET! Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, mei 2016 De twee belastingzaken vanwege (ten onrechte) geheven en in ten onrechte betaalde legeskosten aan de gemeente Reusel-de Mierden (Noord Oost Brabant) bij opvraag van stukken vanwege het aanvechten van milieuvergunningen zijn voor de Rechtbank in den Bosch namens de twee particuliere bezwaarmakers voor respectievelijk de adressen Molendijk 3-5 in Hulsel en Neterselsedijk 37 in Lage Mierde door onze jurist Anton van Hoof van Het Groene Schild in Wageningen op 7 maart 2016 glansrijk gewonnen.De verliezende partij in beide zaken, de gemeente Reusel-de Mierden, heeft geen beroep aangetekend. Daarmee zijn beide vonnissen onherroepelijk geworden. De rechtbank veroordeelde de gemeente tot het in beide zaken (terug)betalen van de griffierechten, telkens ad € 45,-, en tot het in beide gevallen terug betalen van de ten onrechte betaalde legeskosten en tot het betalen van de proceskosten in totaal respectievelijk ad € 755,40 en ad € 649,50. Er moet door de gemeente dus in totaal € 1495,20 worden (terug)betaald.In het geval van Molendijk 3-5 Hulsel heeft de gemeente wel terecht € 45,50 gefactureerd vanwege geleverde gereproduceerde opgevraagde kopieën en tekeningen. Dus slechts voor het geleverde fysieke papierwerk.De rechtsregel die uit beide uitspraken voortvloeit is dat in heel Nederland geen enkel bevoegd gezag voor de opvraag van stukken binnen het kader van de Wet Milieubeheer kosten voor opzoekwerk en/of archiefwerk kosten in rekening mag brengen en slechts de fysieke ‘papierkosten’ mag factureren.Een mooie Proficiat aan Anton van Hoof van het Groene Schild in Wageningen gewenst voor deze 2 glansrijke overwinningen.

Milieubeschermers in geheel Nederland; doe er je voordeel mee!! En betaal niks voor de opvraag van milieustukken. De twee uitspraken van de Rechtbank Den Bosch zijn respectievelijk terug te vinden onder zaaknummer : Rechtbank Den Bosch SHE 15/1958 (in de zaak omtrent Molendijk 3-5 in Hulsel) en Rechtbank Den Bosch onder zaaknummer SHE 15/1959 LEGGW V 190 (in de zaak omtrent Neterselsedijk 37 in Lage Mierde)Anton, nogmaals bedankt.Met groet,Toon Vermeulen, voorzitter Stichting Groen Kempenland.

GEACHTE BEWONERS VAN DIT PRACHTIG STUKJE NATUUR, DE PIELIS

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, februari 2016

Tekst flyer omtrent bedreiging Pielis

Wij, uw buurtgenoten van de Pielis, willen u op de hoogte brengen van het voornemen van de gemeente Bergeijk .De gemeente is van plan om toch medewerking te verlenen aan de komst van 87.000 nertsen op de oude locatie van ‘Clemens eieren’ aan de Kapelweg 6 in de Pielis.

Dit ondanks de uitspaak van het Gerechtshof in den Haag d.d, 10 november 2015 die uitbreiding per direct verbiedt en op termijn een algeheel fokverbod inhoudt.

De gemeente Reusel-de Mierden heeft de plaatselijke stanknormen veel strenger gemaakt, zodat er voor Megabedrijven geen plaats meer is in Reusel –de Mierden en omstreken. De gemeente Bergeijk hanteert als enige gemeente de oude stankregels, die er op neerkomen dat veel Megabedrijven als enige oplossing de Pielis zien om grootschalig uit te breiden. Zoals het voornemen van Lavrijsen uit Reusel, die 8000 varkens wil gaan houden aan de Burgemeester Lindersweg 9, in de Pielis.Veel mensen en omwonende beseffen nog niet wat dit voor hun betekent, met name voor hun gezondheid en leefomgeving.
Bij de nertsenvestiging en bij de latere uitbreidingen komen bijvoorbeeld 12 schoorstenen die de uitgeblazen lucht kilometers ver verspreiden met alle gigantische uitstoot aan stank, fijnstof en bacteriën als gevolg. 75%-85% Van het jaar staat de wind richting het dorp Luyksgestel.

U mag er zeker van zijn dat heel Luyksgestel onder een polutiedeken van stank, fijnstof en ammoniak komt te liggen met zeer schadelijke gevolgen voor de ge zondheid en de leefbaarheid van alle mensen.
Ook gaat uw onroerend goed sterk in waarde dalen.

Verder is het enorm toenemende zware vrachtverkeer van 50-tonners en meer, vlak langs de basisschool van de Weebosch en over de smalle ruilverkavelingswegen van de Pielis levensgevaarlijk voor de schoolkinderen en de overige zwakke weggebruikers. We hebben via GGD aangetoond wat dit met de gezondheid van mensen doet, echter de gemeente trekt zich hier niets van aan.

Wij hopen met zo veel mogelijk mensen een vuist te maken richting de gemeente Bergeijk, zodanig dat die gaat luisteren naar hun inwoners en niet naar de belangen van een paar Megabedrijven van ver weg, die alleen maar naar mogelijkheden kijken in andere gemeenten waar alles kan en mag.De Megabedrijven zijn slechts in het belang van 0,1 % van de inwoners (de Megaboeren zelf!) terwijl hierdoor ernstige schade aan de gezondheid en eigendommen van 99,9 % van de onschuldige inwoners wordt berokkend. Over betrouwbaar bestuur, algemeen belang en democratie gesproken!

Wij hopen dat u ons steunt door ons te melden dat u achter ons staat. Dit mag ook via de mail.

Mochten er nog vragen en opmerkingen zijn kunt u op onderstaand mail adres reageren.

info@groenkempenland.nl

Met vriendelijke groet,Verontruste inwoners van de Pielis en overige delen van de gemeente Bergeijk.

VERHAAL OVER BEDREIGING VAN DE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VAN FAMILIEBEDRIJVEN IN DE PIELIS EN BESCHRIJVING BIJZONDER GEBIED

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, februari 2016

De Pielis was aanvankelijk eigendom van de familie Graaf de Broqueville uit België (plm. 230 ha.), Baron Gilles de Pélichy uit Brugge (plm. 630 ha.), en van J.J. Peels en Van den Dungen uit Waalre plm. 140 ha. Precies 1000 ha.
Het is een in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw ontgonnen gebied. Nog in het kader van “Nooit meer honger na de hongerwinter”. Van woeste bos- en heidegronden tot agrarisch gebied.
Er vestigden zich, na verkaveling ca 20-30 kleine en middelgrote boeren-familiebedrijven uit het land.
Er zijn in de diepere ondergrond (tot honderden meters diep) van de Pielis unieke glijdende klei- en leemlagen actief.En er stromen diepere wateraders (tot honderden meters diep) en verticale diepwaterwellen die de rivier de Aa medevoeden.
Dwars door de Pielis loopt een unieke waterscheiding van Maas-Schelde, er liggen restanten van een Romeinse waterput, en om nog verder terug te gaan er ligt een neolithische grafheuvel uit de periode vanaf 11.000 voor Christus. Dus er was in de Pielis wellicht menselijke bewoning nog ver vóór de bouw van Hunebedden in Drenthe en nog ver vóór de strijd tussen de Kelten, de Franken
en de Romeinen in onze streken. Zo waardevol dat dit zo in de vaderlandse en Belgische geschiedenisboeken zou kunnen worden opgenomen.
Een uniek, waardevol maar ook kwetsbaar gebied. Er dreigen ook Belgische plannen tot het begraven van atoomafval uit Mol, Dessel, Doel en Tihange in de diepere (ook glijdende) kleilagen nabij de landsgrens met de Pielis.
Al met al is de Pielis niet zomaar een stukje grond wat ze van groot tot klein kunnen MISBRUIKEN, nee de Pielis is juist een Uniek natuurgebied, waar de boer gewoon boer moet kunnen blijven!!!Maar er dreigt nu, kennelijk door pro actief handelen van de gemeente Bergeijk, een ‘MEGA-VEE-INVASIE uit wildvreemde gemeenten. O.a. MEGA-AANTALLEN nertsen uit Laarbeek en dito aantallen varkens uit Reusel-de Mierden.
Dit terwijl de landelijke overheid (Ministerie van Landbouw) ca 10 jaar geleden het
besluit nam de Pielis volledig terug te geven aan de natuur. Ja. er is een piepklein nat natuurgebiedje op de uiterwaarden van de rivier de Aa (ontspringt in Lommel Kolonie (B), is zijtak van de Groote Beerze/Dommel/Maas), ingericht als doekje voor het bloeden. Met diverse overheidssubsidies (Waterschap/Provincie/Gemeente. Ik durf te zeggen ‘de Pielis raakt uit balans.’ Dit natuurgebiedje is nu een agrarische natuurgebied waardoor er geen enkele belemmering meer is voor welke agrarische ondernemer dan ook. Er is dus een soort Landbouw ontwikkelingsgebied ontstaan.
Bij vestiging en uitbreiding van vreemde grote Mega veebedrijven in de Pielis worden de bestaande familiebedrijven ernstig in hun ontwikkeling, in hun waarde en mogelijkheden beperkt en bedreigd.
Bij de grote uitbreidingen in vee-aantallen, wat bij deze Megabedrijven schering en inslag is, vindt er ook elke keer een gigantische toename inzake ammoniakuitstoot op de omgeving en op de Natuurgebieden plaats. Ook is er telkens een enorme toename van mestproductie dat het reeds bestaande en onoplosbare mestprobleem totaal onoplosbaar maakt. Ook neemt telkens de voorgrond- en achtergrondbelasting aan stank en fijnstof in de Pielis in hoge mate toe.
Verder is het zo dat het al door Nederland in hoge mate overschreden Europees fosfaatplafond elke keer nog verder wordt overschreden.We zien nu dat staatssecretaris van Dam van Landbouw en Innovatie onder grote druk van Europa het fosfaatplafond
absoluut handhaaft d.m.v. een rem of krimp inzake de melkveestapel of een eis tot grondgebondenheid t.a.v. melkvee.
De landelijke, de provinciale en de gemeentelijke overheid gaan nu via wet- en regelgeving steeds verder in het terugdringen van het teveel aan totaaluitstoot ten aanzien van de stankhinder, fijnstof en ammoniak.
Denk aan de spoedig komende Omgevingswet, de Brabantwet, de Crisis- en Herstelwet, de BZV, de Verordening Ruimte en de steeds strenger worden bestemmingsplannen en geurverordeningen.

Het lijkt ons niet heel moeilijk om de toekomst van de al gevestigde boeren uit de Pielis te kunnen zien………… of eigenlijk kun je beter stellen,

Is er wel een toekomst voor de huidige boeren uit de Pielis??

Want door de komst en uitbreiding van vreemde Mega-veebedrijven naar de Pielis geeft het een enorme waardedaling, en grote beperking in uitbreidingsmogelijkheden dus een grote bedreiging voor de bestaande boeren familiebedrijven in de Pielis, dit kan toch niemand over het hoofd zien!!!. Dit gebied kunnen en willen we toch niet vol laten stromen met Mega-veebedrijven?!?

Er is nu een dappere groep Pielisbewoners opgestaan ten dienste van hun niet mindere dappere strijd om dit niet te laten gebeuren. Om het nu nog wankele evenwicht niet wreed te (doen) (of laten) verstoren.

Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, Bergeijk.

Stichting Groen Kempenland, Bladel,

Een aantal bezorgde inwoners van de Pielis en overige bezorgde inwoners van Bergeijk, waarbij ook ondernemers.

STICHTING GROEN KEMPENLAND: WAT ZIJN ONZE WAPENFEITEN VAN ZOMER 2009 T/M NAJAAR 2018:

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, november 2018

Voor de opsomming van onze wapenfeiten verwijs ik naar de pagina: De Kempen

Eén van onze wapenfeiten is het opzetten en het up to date houden van onze druk bezochte website;sinds kort zoeken we hiervoor een enthousiaste vrijwilliger die dat kan blijven onderhouden. Het schrijven van de bijdragen wordt verricht door ons bestuur. De nieuwe webmaster kan volstaan met het op de website plaatsen van de stukjes. Dat kost niet al te veel tijd. Dus schroom niet u als vrijwilliger kandidaat te melden. Wij zijn u zeer erkentelijk.Dus kandidaten worden warm aanbevolen zich bij Toon te melden:

Toon Vermeulen, penningmeester en voorzitter Stichting Groen Kempenland

T 04 97 68 15 04 e-mail: antoniodumoulin@hotmail.com

GEEN UITBREIDING, MAAR MOGELIJK VERBOUWING VARKENSHOUDERIJ HULSEL

Eindhovens Dagblad, vr. 16-11-2018, pagina 8, ‘Dichtbij’.

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, november 2018

Er ligt nu een andere optie op tafel: verbouwing van een bestaande stal mét inzet van een reductiesysteem voor geur- en ammoniakuitstoot.


EEN STILLE LENTE; OVER DE SCHRIKBARENDE TERUGGANG WEIDE- EN BOERENLANDVOGELS EN INSECTEN

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, juni 2018

EEN STILLE LENTE:

De laatste grutto’s, tureluurs, wulpen en kieviten laten zich horen in de Kempen. De weidevogelstand staat op de rand van de afgrond. Zonder drastische maatregelen verdwijnen scholekster, veldleeuwerik, grutto, tureluur, kievit, wulp en andere boerenlandvogels definitief uit onze omgeving.

De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan voedsel. Eerder werd al bekend dat het aantal insecten dramatisch is gedaald en ook met het bodemleven, de wormen en pieren, gaat het erg slecht. Maatregelen zijn hard nodig, alle zeilen moeten worden bijgezet om de biodiversiteit in het buitengebied terug op peil te brengen. Het leven verdwijnt uit onze leefomgeving.

De nieuwe Gemeenteraden moeten aan de slag, we lopen achter. Zo zijn er slechts 19 biologische landbouwbedrijven in de Kempen, waarvan 10 in Oirschot. Bergeijk heeft zelfs geen enkel biologisch bedrijf. Omschakeling zal snel gefaciliteerd moeten worden, de inzet van de gemeentelijke pachtgronden is hierbij onontbeerlijk. De politiek is nu aan zet.

Het bestuur van Milieuvereniging Bladel


MOGELIJKE VERPLAATSING 13.000 NERTSEN VAN LAARBEEK NAAR BERGEIJK

Stichting Groen Kempenland, februari 2016

“ZO, ZO, WETHOUDER MATTHIJS KUIJKEN UIT BERGEIJK:

Met verwondering lazen wij uw visie op de mogelijke verplaatsing van 13.000 nertsen van Laarbeek naar Bergeijk.

Wij hebben hierbij een aantal ernstige zorgen en kanttekeningen. Wij vragen ons af: Hoeveel bewijs heeft u nodig?

Is het telkens opnieuw geleverde bewijs van 99,5 % kans op ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het milieu dan nog niet voldoende aanwijzing voor u? En waarom verleent u eerst de ontwerpvergunning en denkt u dan pas aan de volksgezondheid en het milieu? En waarom moet u de problemen van het in Verwegistan gelegen Laarbeek oplossen? En waarom wenst u opeens 13.000 nertsen te vergunnen terwijl de wet eventueel hoogstens slechts 8.000 stuks toestaat?

Het bewijst dat voor u geen enkel onderzoek laat staan enig bewijs nodig is alvorens u bijna het dubbele van het maximaal toegestane vergunt. En dan nog als probleemoplosser voor de problemen van een wildvreemde en ver weg gelegen gemeente. Daarmee uw eigen bevolking met een geweldig gezondheids- en milieuprobleem opzadelend. Ben u wel geïnteresseerd in enig onderzoek laat staan in enige conclusie?

Nu de sectororganisatie bij het Gerechtshof in Den Haag haar zaak heeft verloren en de Wet Verbod Pelsdierhouderij (WVP) gewoon van kracht is, zet u deze Wet, kennelijk voor eigen voordeel, wat dat ook moge zijn, weer gewoon aan de kant.

Aan wiens kant staat u? Aan de kant van 99,9 % van uw inwoners. Of aan de kant van die 0,1 % Megaboeren die door hun ongekende hebzucht het brood van eerlijke kleinere en middelgrote familiebedrijven uit de mond stoten?

U hoopt, sterker nog, u gaat er van uit, dat de sector over een behoorlijk aantal jaren alsnog de zaak gaat winnen. Dan moet de sector eerst nog langs bij de Hoge Raad, die slechts heel globaal toetst. ‘Is het juiste Recht toegepast en is het juiste Recht op de juiste wijze toegepast?’ Daarna hoopt u kennelijk, u gaat daar tenminste van uit, op nog eventueel succes van de sector bij het Hof van de Rechten van de Mens. Overigens zetelt het Hof in Straatsburg en niet in Brussel zoals u veronderstelt.

Doet u dat omgekeerd ook? Dat u een groot aantal, meestal grootschalige, vergunningen weigert omdat u er vooraf simpelweg vanuit gaat dat ergens in de verre toekomst de milieusector al die komende rechtszaken wel zal gaan winnen?

Mooie wethouder bent u. Durft u dit in verkiezingstijd ook?

Stichting Groen Kempenland, Bladel

Het Bestuur: A. Vermeulen, E. van Overbeek.

Een behoorlijk aantal verontruste inwoners van de gemeente Bergeijk.

MESTFABRIEK MACE IN BESLISSENDE FASE

Milieuvereniging Land van Cuijk, september 2015

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als er één beeldspraak van toepassing is op het onderwerp ‘mestfabrieken’, dan is het deze wel. Het is namelijk in het algemeen makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen. En dit is helemaal van toepassing op de plannen van MACE

Het vertrouwen in de vee-industrie is weg bij de bevolking. De weerstand tegen de uitwassen van de veehouderij wordt steeds groter. Eén van die uitwassen is MACE, de grootste mestfabriek van Europa met een capaciteit van 500.000 ton. Deze mestfabriek is bij het dorp Landhorst Het net van lobbyisten en slippendragers van de vee-industrie sluit zich langzaam rond de bewoners van Landhorst. Op dit moment zijn er drie spelers van belang. Het Waterschap, de gemeentelijke politiek en Gedeputeerde Staten.

Waterschap

Van Waterschap AA en Maas, met Water Natuurlijk als één van de bestuurders, zou je mogen verwachten dat zij het belang van het water dienen. Nee dus. Zij hebben de vergunningaanvraag uitsluitend beoordeeld in het kader van de Waterwet en dan kan het. De conclusie dat dan geen uitgebreide MER nodig is, is een politieke conclusie. Niet vreemd met een CDA voorman als lid van het dagelijks bestuur namens Water Natuurlijk in het Dagelijks bestuur van het Waterschap. Als mosterd na de maaltijd wil men voor de vorm wel vragen stellen aan het dagelijks bestuur , maar dan is de beslissing al lang gevallen. Dat gebeurt op dinsdag 29 september in Gedeputeerde Staten.

Gemeentelijke politiek

De talk of the town in gemeente Sint Anthonis leert dat men ook daar het net aan het strak trekken is. Binnen het CDA heerst kadaverdiscipline. Dus men stemt bij het afgeven van een Verklaring van geen Bedenkingen allemaal voor de verandering van het bestemmingsplan. Politieke partij SAN, die met het CDA een coalitie vormt in de gemeentepolitiek van Sint Anthonis, zal tegen stemmen, maar heeft niet de meerderheid. Een lastig parket voor SAN. Als dit niet leidt tot een coalitiebreuk, dan kan men SAN na de volgende gemeenteraadsverkiezingen opvegen.

Gedeputeerde Staten

De enige partij, die nog wat lucht kan geven aan de bevolking van Landhorst, is Gedeputeerde Staten. Nu het CDA er niet meer in zit, behoort dat tot de mogelijkheden. GS zou de adviezen van de GGD en Mobilisation serieus kunnen nemen en een uitgebreide MER-procedure kunnen eisen. Als men dat niet doet springt men weer op het paard en is het vertrouwen in de politiek verder weg dan ooit.

De beslissing van Gedeputeerde Staten op dinsdag 29 september is dus een belangrijke.

BRIEF BURGERPLATFORM MINDER BEESTEN

Geplaatst door september 24, 2015 door Redactie Groen Kempenland

“De onderstaande brief werd, aangevuld met 36 kritische vragen door Willem Sengers en Maria Berkers van Vereniging ‘Stop de Stank’ uit Deurne, aan de nieuwe Gedeputeerde Landbouw, Annemarie Spierings (D’66) aangeboden.

Dat gebeurde op vrijdag 10 juli 2015, namens een 16-tal Noord Brabantse Milieuorganisaties, waaronder onze Stichting Groen Kempenland.”

Op dinsdag 19 mei jl. kwamen milieugroepen en burgergroeperingen uit heel Brabant in Tilburg samen. Ze hebben toen de handen ineen geslagen in het verzet tegen de groei van de veehouderij in Brabant. Gastheer was de Brabantse Milieufederatie. De groepen die deel uitmaken van dit Brabantse netwerk hebben een gemeenschappelijk doel: MINDER BEESTEN.

Brabant heeft als gevolg van een ongebreidelde groei van de industriële veehouderij een gigantisch mestoverschot. Enkele jaren geleden liet de landbouwsector de Rijksoverheid weten zelf voor mestverwerking te gaan zorgen om krimp van de veestapel in 2015 te voorkomen. Mestverwerking werd vervolgens als verplichting opgenomen in de Meststoffenwet. Maar het Rijk verbond daaraan geen consequenties. Integendeel. In plaats van de veestapel in te krimpen besloot de Tweede Kamers in december 2013 dat de varkens- en kippenrechten in 2018 mogen verdwijnen als er dan voldoende mestverwerking gerealiseerd is. Dat betekent dat mestverwerking de groei van de veestapel stimuleert!

Uw college ziet mestverwerking als een kans. Wij ook: kans op nog meer dieren; kans op grotere risico’s voor de volksgezondheid; kans op meer stankoverlast; toenemende kans op ongevallen en verkeersoverlast; ; kans op een nog grotere vervuiling van grond- en oppervlaktewater; kans op verder uitstel van het sluiten van kringlopen; kans op het bestendigen en vergroten van alle problemen van de veehouderij.

De groepen van het burgerplatform hebben daarom een aantal dringende vragen aan uw college. Ze besloten die te bundelen en aan u voor te leggen.

VRAGEN

Brabant heeft een mestoverschot van circa 60%. In sommige regio’s ligt het overschot zelfs boven de 70%. Voor deze mest is geen plaats in Brabant. Volgens LTO Nederland en brancheorganisatie Cumela verdwijnt 30 tot 40% van de mest die in Brabant wordt geproduceerd in het illegale circuit. Nederland heeft ook nationaal een mestoverschot en de afzet naar het buitenland stagneert omdat de bemestingsnormen ook daar worden aangescherpt. Mestoverschot is een probleem in grote delen van West-Europa en vooral in Brabant, de meest veedichte regio van Europa. Het overschot ontstaat door het importeren van enorme hoeveelheden voer van elders op de wereld. Dit mestoverschot trachten op te lossen door middel van mestverwerking heeft niets te maken met sluiten van kringlopen.

Mestverwerking lost het probleem van het mestoverschot niet op. Integendeel. Als je een probleem wilt oplossen, dien je er eerst voor te zorgen dat het niet groter wordt; dat de oorzaak wordt weggenomen. Dat betekent: eerst een stop op verdere groei van het aantal beesten. Pas dan kun je werken aan transitie; aan duurzame, grondgebonden, lokale productie met gesloten kringlopen.

INWONERS BUITENGEBIED MOETEN BETALEN VOOR SCHONE LUCHT EN MINDER OVERLAST!

Uit ledenbrief 47 van Stopdestank Deurne. September 2015

Het urgentieteam van Deurne heeft omwonenden van intensieve veehouderijen in zwaar overbelaste gebieden een plan voorgelegd. Daarin staat dat van hen een financiële bijdrage wordt verwacht om zo mee te betalen aan verplaatsing of aan het technisch verbeteren van veehouderijen in hun buurt. De voorgestelde calculatie methode kan resulteren in bedragen van tienduizenden euro’s die door omwonenden moeten worden betaald. Het urgentieteam denkt dat er een prijskaartje mag hangen aan woongenot.

Inwoners van het buitengebied zijn boos; erg boos. De steeds verder oprukkende intensieve veehouderij bedreigt in toenemende mate hun gezondheid, verpest hun leefomgeving en maakt hun huizen en ander onroerend goed veel minder waard. Nu zouden ze ook nog fors moeten betalen als ze verder onheil willen voorkomen. Doen ze dat niet… eigenschuld, dikke bult… dan gaan bedrijfs-uitbreidingen gewoon door. Wij noemen dat chantage! En nee, het gaat niet over mensen die afgelopen jaren een idyllisch optrekje in het buitengebied gekocht hebben. Het gaat over mensen die er al tientallen jaren wonen of die er zelfs geboren zijn.Als politici in gemeente en provincie akkoord gaan met dit voorstel, blazen ze hun zelfbedachte dialoog tussen boeren, burgers en overheid op. Dan kunnen ze overleg met burgers op hun buik schrijven. Dan vragen ze om massaal verzet en harde actie. Wat zouden de rechter en de 2e Kamer van het plannetje van het urgentieteam vinden?

Bizar detail: jaarlijks krijgen Deurnese agrarische bedrijven ruim 3½ miljoen inkomenssteun uit Europa. Subsidie die betaald wordt uit belastinggeld!

HUISARTSEN IN REUSEL-DE MIERDEN SLAAN ALARM ED za 28-02-2015 pag 1,2,3

” Huisartsen in Reusel-De Mierden slaan alarm over een sterke toename van het aantal veehouders dat besmet is met resistente bacteriën als MRSA en ESBL. De GGD Brabant-Zuidoost begint een onderzoek in de gemeente naar aanleiding van de noodkreet van de huisartsen.”

POLITIEK REUSEL AKKOORD MET NIEUWE VARKENSSTALLEN MOLENDIJK 24 februari 2015 De politiek gaat de bouw van twee varkensstallen aan de Molendijk 3 in Hulsel niet tegenhouden. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de commissie Ruimte in Reusel - De Mierden.

EEN KLEINE OVERWINNING VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, LEEFBAARHEID, NATUUR & MILIEU.
december, 2014
Een kleine overwinning door de vernietiging van een door de gemeente Reusel-de Mierden verleende vergunning vanwege een aanvraag tot uitbreiding met 2928 vleesvarkens op Heikant 12 in Hulsel.
Dit gebeurde op de volgende gronden:

  1. Op grond van nachtelijke piekbelasting geluid boven 61 dB(A) op dichtstbijzijnde bewoonde gevel. Dit mag door dit vonnis slechts één maal per week voor laden en lossen varkens. Terwijl qua tijden en frequentie ruimer was vergund.

  2. Grote toename jaarlijkse ammoniakuitstoot. Van ca 1900 kg/ja naar ca 3400 kg/ja.

Dus als 2e grond het buiten werking stellen van de salderingsbank stikstof door de Raad van State bij Arrest van 13-11-2013. De gemeente ging ten onrechte uit van saldering via de stikstofbank en dat mag dus niet meer.
Daarbij gevoegd: Nu de gemeente een nieuw besluit moet nemen moet zij zich daarbij houden aan de nieuwe veel strengere geurnormen van 0, 1 Ou/m3 binnen de kom
Hulsel en Netersel en 5 Ou/m3 buiten de beide kommen. Tevens krijgt men ook te maken met de nieuwe veel strengere geurnormen voor wat betreft de achtergrondbelasting.Een en ander moet ons inziens leiden tot een verplichte MER (Milieu Effect Rapport). Aangezien aanvrager zijn behoefte aan substantieel uitbreiden kenbaar heeft gemaakt in de vorm van de voorliggende forse aanvraag en in de vorm van redelijke recente (wederzijds vrijwillige) grondaankoop van de gemeente Reusel-de Mierden. Deze verworven grond ligt conform het bestemmingsplan in hetzelfde gemengd agrarisch gebied (voorheen Log). De aanvrager kan dus uitbreiden tot 1,5, ha bouwblok. De gemeente moet (net als bij Jansen, Molendijk 7 en 9 Hulsel) uitgaan van de ‘voorzienbare eindsituatie’. Dit moet de gemeente volgens vaste jurisprudentie.
Een kleine overwinning kunnen we concluderen. Een overwinning die voor een groot deel toekomt aan Stichting Megastallen Nee uit Lage Mierde die het beroep hebben ingesteld. Waarvoor dank.
Het Bestuur van Stichting Groen Kempenland

STICHTING GROEN KEMPENLAND: WAT ZIJN ONZE WAPENFEITEN VAN SEPTEMBER 2012 T/M NOVEMBER 2014?

Als toelichting bij onze achterbanvergadering van november 2014 hebben we in het kort de acties van de afgelopen 2 jaar opgesomd. Zie de pagina DE KEMPEN.

Brabantse Milieufederatie teleurgesteld over Programmatische Aanpak Stikstof

Geplaatst door oktober 30, 2014 door Redactie Groen Kempenland

17 oktober 2014

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de huidige vorm heeft aangenomen. De PAS heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar de Brabantse Milieufederatie gelooft niet dat dat met deze wet gaat lukken.

Zie verder: http://www.brabantsemilieufederatie.nl/node/4113

We hebben een succes binnengehaald!

geplaatst 15 april 2014 door redactie Groen Kempenland

We hebben een succes binnengehaald! Het zag er al naar uit, maar nu is het definitief: de dierrechten, die ervoor zorgen dat het aantal kippen en varkens in Nederland niet kan groeien, blijven behouden. Vorige week stemde de Tweede Kamer hierover. Onze campagne ‘Maak van Nederland geen megastal’ heeft zijn vruchten afgeworpen!

Over de melkveesector is nog géén besluit genomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten nog voor de zomer met een plan te komen. Omdat in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, kan, zonder ingrijpen, de melkveehouderij onbeperkt groeien: naar verwachting met maar liefst twintig procent. Wij pleiten voor duidelijke normen die ervoor zorgen dat er niet méér koeien worden gehouden dan dat er grasland beschikbaar is. Onze lobby richting politiek Den Haag gaat dus door!

Concentraties megastallen enorme bedreiging voor gezondheid

geplaatst 9-4-2014 door redactie Groen Kempenland

Grote concentraties megastallen in een dichtbevolkt gebied als de Kempen leveren grote gezondheidsrisico’s op. De afgelopen 10 jaar hebben we al diverse ziekte-uitbraken gehad, die overdraagbaar zijn van dier op mens, de zogenaamde zoonosen. Door de concentratie van grote stallen met duizenden dieren van verschillende leeftijden die een verschillend weerstandsniveau hebben neemt de infectiedruk flink toe. Door de concentratie van een groot aantal bedrijven en stallen dicht bij elkaar, blijven virussen en andere micro-organismen in de bedrijven en in het gebied langdurig circuleren en kunnen makkelijker muteren en overdraagbaar worden van dieren op mensen.

Om de gezondheidsproblemen bij varkens te voorkomen wordt op grote schaal preventief antibiotica toegediend omdat de sector individueel spuiten met deze grote aantallen te veel werk vindt. De grote stallen die de laatste jaren zijn gebouwd hebben een beter te regelen klimaat, maar toch blijkt uit recente gegevens dat grote bedrijven veel hogere diergezondheidskosten per dier ( voor antibiotica, vaccins) hebben dan kleinere bedrijven.

Dit enorme antibioticagebruik is mede oorzaak van het ontstaan van resistentie bij bacteriën. Dit heeft tot gevolg dat mensen en dieren die geïnfecteerd worden met deze bacteriën moeilijker tot in sommige gevallen helemaal niet meer te behandelen zijn. De gevolgen voor zuigelingen en oudere mensen maar ook anderen met minder weerstand kunnen funest zijn.

Kempische huisartsen hebben in een brief hun verontrusting uitgesproken en zien dat er duidelijk relatie is tussen gezondheid en intensieve veehouderij. Als er niet snel een oplossing komt is het wachten totdat de (gezondheids)tijdbom barst.

De provincie heeft de gemeenten opgedragen om deze risicogebieden in kaart te brengen. Dit moet leiden tot een evenwichtige invulling van het aantal dieren in het buitengebied in relatie tot de volksgezondheid van de mensen die daar wonen. Het wordt tijd dat de politieke partijen (ook lokaal) de daad bij het woord voegen en zorgen dat de bewoners beschermd worden tegen de gezondheidsrisico’s die de intensieve veehouderij met zich meebrengt. Techniek brengt niet de oplossing!

.

VERSLAG VAN DE ACTIEDAG EN VAN DE VERGADERING DER PROVINCIALE STATEN VAN NOORD BRABANT OP VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 IN EN OM HET PROVINCIEHUIS IN DEN BOSCH.

Met ongeveer 25 sympathisanten en actievoerders van en namens Stichting Groen Kempenland trokken we in de vroege ochtend van vrijdag 7 februari 2014 vol goed moed naar het Provinciehuis in Den Bosch. Er stond veel op het spel. Zouden de Staten de overbelaste gebieden aanwijzen en normen voor reductie van levensgevaarlijke uitstoot vaststellen? Zouden zij de normen voor fijnstof en ammoniakuitstoot behoorlijk strenger maken?Campagne Stop! overbelast gebied.

Voor de goede orde; de geurnormen worden door landelijke overheid in Den Haag en door de gemeenten geregeld. Met andere woorden zorgt de Provincie ervoor dat de nog lopende Provinciale bouwstop, van 22 september 2013 t/m 21 maart 2014, een logisch vervolg krijgt in de vorm van gevaar en overlast beperkende maatregelen?

Voor dag en dauw vertrokken we op deze druilerige tot regenachtige ochtend naar Den Bosch.

De boerenorganisatie NVV (Nederlandse Verbond van Varkenshouders) hadden voor de gezelligheid het hele terrein rond het Provinciehuis met strobalen en postende boeren bezet. Dit leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving. Zij eisten voorafgaand aan de Statenvergadering een gesprek met CvdK Wim van der Donk en kregen dat ook. De brutalen hebben wel 90 % van de wereld, zoals u ziet.

Er was ook een grote schare actievoerders uit de Peel, Midden- en West Brabant gekomen. Totaal naar schatting ongeveer 150 mensen. Onze moedige medeactievoerders uit de Peel moesten door de blokkade te voet een paar kilometer sjouwen met zware accu’s, geluidsapparatuur, boxen e.d. Toch konden zij nog tijdig voor de Statenvergadering van 9.30 uur ludieke theatrale protestpodia opbouwen. En via de persoon van Willem Sengers uit Deurne, ten overstaan van de verantwoordelijke Gedeputeerde Yves de Boer (VVD) en overige toehoorders, geluidtechnisch versterkt en wel, een scherpe verklaring uitspreken en schriftelijk overleggen. Willem vertelde terecht dat de overheden willens en wetens de boeren het recht hebben gegeven om de bodem, het water en de lucht ernstig te vervuilen. En het recht om dat in steeds ernstiger mate te blijven doen.

Daarmee onze gezondheid en ons welzijn naar de knoppen helpend. Zonder dat hier ooit het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast. Het is niet meer dan normaal dat diezelfde overheid en diezelfde boeren dit probleem snel en adequaat voor hun rekening oplossen. En niet de onschuldige en schade lijdende burgers. Burgers, die Nota Bene al tientallen jaren voor deze gigantische problemen en puinhoop hebben gewaarschuwd. Wiens stem bewust niet werd gehoord, naar wie bewust niet werd geluisterd! Dat is toch van de zotte.

Om 9.30 uur begon de Statenvergadering onder een zodanig grote publieke belangstelling dat, bij plaatsgebrek op de publieke tribune in de Statenzaal achter de Dikke Deur, ca 150 mensen moesten uitwijken naar een zaal die als alternatieve Publieke Tribune diende. Met audio-video scherm dat rechtstreeks in verbinding stond met de belangrijke debatten en besluiten in de Statenzaal. Commissaris van de Koning Wim van der Donk toonde zich een goed gastheer door te zorgen voor gratis koffie, thee, frisdranken en worstenbroodjes. Dit houdt uiteraard de productie in de landbouw op peil.

Er werd fel gedebatteerd. Vooral de linkse partijen PvdA, D66, de SP, Partij voor de Dieren en vooral ook Groen Links (Paul Smeulders uit Den Bosch), 50-Plus (Herman Mondriaan uit Boxtel) en de Onafhankelijke Statenfractie ) Martijn Kap uit Tilburg’ pleitten voor een grote reductie van de veestapel in Noord Brabant, reductie van gevaar, overlast en overbelasting. Voor herstel van een gewaarborgde volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu. De andere partijen deden andersom ook hun duit in het zakje.

De debatten duurde tot ca 23.00 uur in de avond. Die diehards die namens ons tot het laatst bleven kwamen er bekaaid vanaf. De Provincie wijst geen overbelaste gebieden aan, komt tot geen enkele reductie op welk gebied dan ook en versoepelde zelfs de norm voor fijnstof vanwege de Intensieve Veehouderij (IV) van ca 30 microgram/m3 tot 31,5 microgram/m3. Dit was mogelijk door politiek gekonkel en bedrog van de PVV. Let wel, voor de volksgezondheid en welzijn is slechts een norm van 9 microgram/m3 toegelaten. Bron: Emeritus Hoogleraar Milieukunde Professor dr. Lucas Reijnders in zijn presentatie omtrent de mestproblematiek in de Intensieve Veehouderij op maandag 4 november 2013 in Deurne!

Als we de acties en de besluitvorming achteraf beschouwen mogen we stellen dat het aan onze geweldige inzet en ook van die van onze medeactievoerders en aan de geweldige inzet en inspanningen van vrijwel alle oppositiepartijen in de Staten niet heeft gelegen.

De resultaten zijn echter zwaar teleurstellend. Geen aanwijzing overbelaste gebieden waar de veestapel substantieel wordt verkleind, toch in elk geval het gevaar en de overlast ernstig moet worden verminderd. Niets van dit alles. Opnieuw, voor de zoveelste maal is besloten om de ondernemers in de intensieve veehouderij een vrijbrief, zo niet dan toch ruime mogelijkheden te geven om nog verder te kunnen uitbreiden in de nu al gigantische staloppervlakten, veestapel en mestoverschotten in Noord Brabant. Met, als doekje voor het bloeden en voor de bühne, een zogenaamd verplicht overleg met de omwonenden. Een kopje thee drinken met de buren de uitbreidingstekeningen voor de vorm een keer uitvouwen op de keukentafel, waarbij in het kort een paar vingerwijzigingen worden gegeven. Tekeningen weer opgevouwen, weer naar huis en…….….. aan de slag!!! Een wassen neus. Kortom de hele Provinciale bouwstop is ook een wassen neus gebleken. De norm voor fijnstof is zelfs versoepeld tot het drievoudige (!!!) dan wat voor onze gezondheid en ons welzijn is toegelaten. De normen voor stank en ammoniak zijn nog steeds zeer ruim. Let wel, beste lezer, voor het mengen, verplaatsen, verpompen, vervoeren, verwerken, bewerken, vergisten, op het land uitrijden en storten van de overtollige en ongebreideld groeiende meststroom bestaat er geen enkele stank- en/of ammoniaknorm!!!

Geen aanwijzing van en maatregelen omtrent de overbelaste gebieden. Men laat het, zoals altijd, weer aan de ZLTO, aan de boeren en aan de gemeenten over!!

Met de burgers als huilende derden. Heel teleurstellend en heel deprimerend.

We moeten er met zijn allen tegenaan. Harder dan ooit tevoren.

Rest ons om eenieder die als actievoerder heeft meegestreden maar ook eenieder die als donateur aan onze Stichting heeft geschonken oprecht en heel hartelijk te bedanken. We moeten er, als nooit tevoren, tegen aan met juridische en uiteraard ook andere acties. Dat zijn behalve beïnvloeding van de politiek en de publieke opinie, voorlopig toch de enige mogelijkheden die ons resten om onze volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu te redden en te waarborgen.

Helaas moeten we zeggen, blijft, keihard een en ander keihard nodig.

Met dank aan jullie allen.

Met groet,

Namens het bestuur van Stichting Groen Kempenland.

Februari 2014.

Bewoners en milieugroepen uit de Peel, de Kempen, Baronie en andere delen van Brabant en Noord Limburg hebben zaterdag 11 januari 2014 in LOG De Rips de provincies Noord Brabant en Limburg tot “overbelast gebied” verklaard. Dit was de aftrap van de campagne Stop! overbelast gebied.

Dit gebeurt aan de vooravond van een nieuwe besluitvormingsronde in Provinciale staten over het scheppen van ‘nieuwe ontwikkelingsruimte’ voor de (intensieve) veehouderij. Volgens de deelnemende groepen, dus ook volgens Stichting Groen Kempenland, is er géén ruimte meer voor uitbreiding van de veehouderij. Om dat argument kracht bij te zetten doen wij mee door actieborden met de tekst ‘Stop! Overbelast gebied’ op te hangen in onze gemeenten, bijvoorbeeld aan de gemeenteborden, en dit te fotograferen.

Foto’s: zie: http://www.megastallen-nee.nl/?p=3653#more-3653

Mens, dier en de Kempen

Stichting Groen Kempenland is in januari 2013 opgericht met als doel de belangen van mens, natuur en milieu in de gehele de Kempen te behartigen. Als eerste aandachtspunt wil de Stichting een bijdrage leveren om het evenwicht op het platteland zo veel mogelijk te handhaven en waar nodig te herstellen en de leefbaarheid te bevorderen. Zij wil dit in eerste instantie bereiken door het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij en daarmee het zo veel mogelijk dienen van de waarden van Volksgezondheid en Dierenwelzijn. In eerste prioriteit in de gemeenten Reusel-de Mierden en Bladel. Deze doelstelling is dus de eerste focus van de nieuwe Stichting doch haar doelstelling is zo breed dat ook andere aspecten van leefbaarheid en duurzaamheid behartigd worden. Zoals bijvoorbeeld het behouden en het verbeteren van de natuur, de landschappelijke- en cultuurhistorische en toeristische en aardkundige waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu (waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid), het verzorgen van educatie en voorlichting, van de nodige PR activiteiten en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 De Stichting is ontstaan door de samenwerking van een viertal organisaties, te weten ‘Stichting Megastallen Nee Lage Mierde’, ‘werkgroep LOG Hulsel-Bladel-Netersel-Lage Mierde’, ‘Milieuvereniging Bladel’ en ‘Stichting Milieuwerkgroep Kempenland’. Deze vier organisaties zijn na goed onderling overleg tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ‘Stichting Groen Kempenland’ de onderlinge synergie versterkt en een win-win situatie oplevert. Stichting Groen Kempenland functioneert als een soort paraplu en wel op een zodanige wijze dat kennis wordt gedeeld en activiteiten breed worden opgepakt, ook binnen de afzonderlijke organisaties, elk met een eigen stempel, een eigen achterban en expertise, kennis en kunde.


STICHTING GROEN KEMPENLAND: WAT ZIJN ONZE WAPENFEITEN VAN ZOMER 2009 T/M NAJAAR 2018:

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, november 2018

Voor de opsomming van onze wapenfeiten verwijs ik naar de pagina: De Kempen

Eén van onze wapenfeiten is het opzetten en het up to date houden van onze druk bezochte website;sinds kort zoeken we hiervoor een enthousiaste vrijwilliger die dat kan blijven onderhouden. Het schrijven van de bijdragen wordt verricht door ons bestuur. De nieuwe webmaster kan volstaan met het op de website plaatsen van de stukjes. Dat kost niet al te veel tijd. Dus schroom niet u als vrijwilliger kandidaat te melden. Wij zijn u zeer erkentelijk.Dus kandidaten worden warm aanbevolen zich bij Toon te melden:

Toon Vermeulen, penningmeester en voorzitter Stichting Groen Kempenland

T 04 97 68 15 04 e-mail: antoniodumoulin@hotmail.com

GEEN UITBREIDING, MAAR MOGELIJK VERBOUWING VARKENSHOUDERIJ HULSEL

Eindhovens Dagblad, vr. 16-11-2018, pagina 8, ‘Dichtbij’.

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, november 2018

Er ligt nu een andere optie op tafel: verbouwing van een bestaande stal mét inzet van een reductiesysteem voor geur- en ammoniakuitstoot.


EEN STILLE LENTE; OVER DE SCHRIKBARENDE TERUGGANG WEIDE- EN BOERENLANDVOGELS EN INSECTEN

Geplaatst door Redactie Groen Kempenland, juni 2018

EEN STILLE LENTE:

De laatste grutto’s, tureluurs, wulpen en kieviten laten zich horen in de Kempen. De weidevogelstand staat op de rand van de afgrond. Zonder drastische maatregelen verdwijnen scholekster, veldleeuwerik, grutto, tureluur, kievit, wulp en andere boerenlandvogels definitief uit onze omgeving.

De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan voedsel. Eerder werd al bekend dat het aantal insecten dramatisch is gedaald en ook met het bodemleven, de wormen en pieren, gaat het erg slecht. Maatregelen zijn hard nodig, alle zeilen moeten worden bijgezet om de biodiversiteit in het buitengebied terug op peil te brengen. Het leven verdwijnt uit onze leefomgeving.

De nieuwe Gemeenteraden moeten aan de slag, we lopen achter. Zo zijn er slechts 19 biologische landbouwbedrijven in de Kempen, waarvan 10 in Oirschot. Bergeijk heeft zelfs geen enkel biologisch bedrijf. Omschakeling zal snel gefaciliteerd moeten worden, de inzet van de gemeentelijke pachtgronden is hierbij onontbeerlijk. De politiek is nu aan zet.

Het bestuur van Milieuvereniging Bladel