Bereikte Resultaten
2021

Inhoudsopgave

Vier windturbines in Bladel, oct 2021

Op 20 oktober 2021 is er een uitspraak gedaan over de vier windmolens welke in de Pals in Bladel gepland zijn

Waarom zijn we tegen de windmolens op deze plaats?
De belangrijkste reden is dat ze in en nabij zeer kwetsbar natuurgebieden liggen. Niet alleen in Nederland maar ook in België.

Het windpark heeft de ontheffing nodig voor de bouw en exploitatie van vier windturbines in gemeente Bladel. Windpark De Pals ligt ten noorden van rijksweg A67. Daarvoor zijn ook een omgevingsvergunning en een natuurvergunning verleend door de gemeente Bladel en de provincie.

Stichting Brabantse Milieufederatie, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieu‑werkgroep Kempenland zijn het niet eens met de ontheffing en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het provinciebestuur onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar alternatieven om verschillende vleermuis- en vogelsoorten en rust- en voortplantingsplaatsen van verschillende reptielen, amfibieën en insecten te beschermen

In de uitspraken blijkt dat:

 1. er onvoldoende onderzoek geweest is naar de vleermuizen

 2. onvoldoende rekening gehouden is met het cumulatief effect van o.a. het windpark in Reusel op de instandhouding van andere vogels

 3. er teveel stikstof uitgestoten wordt met name naar Natura 2000 gebied in België

 4. de herindeling van het NNB (Natuurnetwerk Brabant) mag niet. Ook mogen ze geen lagere waardering krijgen.

Stikstof buiten Nederland

In de uitspraak van de windmolens in de Pals in Bladel is er een zeer opvallende uitspraak.

Het is de eerste keer dat de gevolgen van stikstofneerslag in het buitenland meegenomen zijn in de beoordeling. Dit kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor met name veehouderijen die in het grensgebied bij natuurgebieden liggen.


Voorste Heikant, Reusel

handhavingsverzoek, omtrent dat ten onrechte niet gemeld is dat er geen dieren meer zijn, afgewezen omdat er nu alsnog zo´n melding is gedaan. Prima dus. Geen dieren meer toegelaten. Geen verdere actie nodig.
- Ook op Voorste Heikant Reusel: handhavingsverzoek vanwege teveel dieren uiteindelijk afgewezen omdat de overtreding beëindigd is. Het aantal dieren is teruggebracht. Geen verdere actie nodig.
- Rond Deel Bladel: handhavingsverzoek wegens niet melden afgewezen. Is prima. De vergunning is nu ingetrokken en er zijn geen dieren meer. het doel is dus bereikt. Geen actie nodig.
- Ook op Voorste Heikant Reusel: handhavingsverzoek afgewezen. geen overtreding meer. Prima.
We hadden al niet meer gereageerd op het ontwerpbesluit.

Raamloop Bladel

handhavingsverzoek wegens uitblijven melding Activiteitenbesluit wijziging inrichting is toegewezen en er is een dwangsom opgelegd. Prima. Geen actie nodig.

Hulselseweg Bladel:

  • verzoek afgewezen. Bijgaand bezwaar (37bez) hebben we ingediend.
   Inzake. Hooge Mierdseweg in Reusel is een afwijzende beslissing op bezwaar inzake handhaving gekomen. Volgens de meitellingen had hij te veel dieren. Het handhavingsverzoek is feitelijk op basis van een enkele controle afgewezen. Uit het verslag van de hoorzitting blijkt echter dat de vergunninghouder minder dieren houdt omdat hij is overgeschakeld op het beter leven keurmerk. Gelet daarop is het aannemelijk dat er nu niet meer teveel dieren worden gehouden. We tekenen geen bezwaar aan. Zie 19bob.
   Bijgaand positief ontwerpbesluit (007ob) inzake Hulselseweg Bladel - handhaving is genomen. Hier hoeft geen zienswijze op.

   Ook een positief ontwerpbesluit Voorste Heikant Reusel - er moet een melding komen dat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Geen zienswijze nodig. Zie 041ob.

 • Positief besluit Rond Deel Bladel. Vergunning is ingetrokken. Zie 014bip.

 • Voor de goede orde; mr. Jan-Eelco Dijk heeft ook nog namens SGK, namens de BMF en namens SMWK bij de RvS, wat hij terecht als advocaat een ‘grotere overwinning’ noemt dan de 2 overwinningen op Schaiksedijk 12, Walik/Riethoven-gemeente Bergeijk behaald. Hij heeft namelijk namens ons inzake vaststelling 2e fase ‘Herziening van het Bestemmingsplan gehele buitengebied Bergeijk Deze zaak hebben we tegen de gemeente Bergeijk gewonnen.

 • Op de beroepsgronden 'bemesten' en 'beweiden'. De toename stikstof bij bemesten van de akkers/weilanden en bij het wederrechtelijk binnenhouden van het melkrundvee zijn door Raad Bergeijk niet in het voorliggende plan verdisconteerd
  Deze jurisprudentie kun je natuurlijk waar mogelijk benutten.
  Het nummer van de betreffende RvS uitspraak hebben we nu niet direct scherp.
  - handhavingsverzoeken m.b.t. de bedrijven die in gem. Bergeijk in strijd met de natuurvergunning niet beweiden.


Vlieterdijk, Luyksgestel, gemeente Bergeijk,

waar volgens de opgave de meeste koeien wel beweid zijn, maar het totaal aantal koeien toch iets (5 stuks) groter is dan het totaal aantal beweide koeien.