Zitting Raad van State over kippenstallen Schaikseweg 12 in Bergeijk.


Artikel ED 21-06-2023


Te slopen stal met één varken niet genoeg wisselgeld voor nieuwe pluimveehouderij in Riethoven

DEN HAAG/BERGEIJK – Een te slopen stal met één varken in Hulsel lijkt niet genoeg compensatie voor de legalisatie van een spiksplinternieuwe pluimveehouderij in Riethoven, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Daar boog de Raad van State zich voor de zoveelste keer over het al eerder gesneuvelde bestemmingsplan voor een pluimveehouderij aan de Schaiksedijk. Hoewel het bedrijf inclusief vier stallen, een loods en bedrijfswoning er al weer een paar jaar staan, ontbreekt nog altijd een geldig bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde vergunning.

Probleem is en blijft het zogeheten ‘stalderingsbewijs’. De pluimveehouderij kan alleen worden gelegaliseerd als het kan aantonen dat elders in de regio ter compensatie voldoende oude stallen zijn gesloopt.

Ruim hectare stal gesloopt

Begin 2020 haalde de Raad van State nog een streep door het bestemmingsplan, omdat het stalderingsbewijs gaten en fouten vertoonde. Daarna ging de veehouder opnieuw op zoek naar sloopstal-meters, waarna de provincie Noord-Brabant in de zomer van 2020 een nieuw stalderingsbewijs uitgaf.


Huisdier

Alleen is milieu- en landschapsorganisatie Groen Kempenland verre van overtuigd dat de staldering nu wel in orde is. Raadsman Ton van Hoof van Groen Kempenland zei tegen de hoogste bestuursrechter dat van de acht stalderingsbewijzen er maar één boven alle twijfel verheven is, de rest rammelt nog steeds aan alle kanten of lijken ongeldig.

Is dat dan niet meer een huisdier?

Rechter Rosa Uylenburg over één varken in stal Hulsel

De Raad van State leek in een aantal gevallen dezelfde twijfels te hebben. Van sommige compensatiestallen is niet duidelijk hoe lang geleden die al zijn gesloopt, hoeveel dieren er in stonden en in welke periode. In Den Haag bleek dat in een stalderings-stal in Hulsel langere tijd slechts één varken stond. ,,Is dat dan niet meer een huisdier”, vroeg rechter Rosa Uylenburg verbaasd aan de gemeente- en provinciewoordvoerders.


Paar geiten

In een andere stal liepen voor langere tijd slechts een paar geiten rond. Zowel provincie- als gemeentewoordvoerders hielden bij hoog en laag vol dat alle acht ingebrachte sloopstallen aan alle geldende stalderingsregels voldoen en wel degelijk in totaal ruim een hectare sloopmeters opleveren voor kippenhouderij in Riethoven.


De Raad van State gaat de komende weken het stalderingsbewijs nog eens met de fijne kam bewerken en doet binnen enkele weken uitspraak. Als het weer niet klopt zal de pluimveehouder opnieuw meer stalsloopmeter moeten aankopen, zo bleek vandaag in Den Haag.

Zitting 6-6-2023 Oude Grindweg 92 uitbreiding rundvee.


Op 6 juni was de zitting over het uitbreiden van een rundveestal aan de Oude Grintweg 92 in Oirschot. Met name het aantal koeien zou daarbij behoorlijk stijgen. Men deed hierbij een beroep op intern salderen. In de nieuwe stal wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde tovervloer.

 

Ton van Hoof deed het woord namens de milieuverenigingen. Als tegenpartij waren de boer en de gemeente met hun advocaten aanwezig.

 

De voorzitter van de rechtbank was zoals meestal de heer Verhoeve. Daarnaast nog twee andere rechters. Blijkbaar is het een belangrijke zaak als Ton er bij betrokken is.

 

De uitbreiding van het aantal stuks vee t.o.v. van de vergunde waarde volgens de vergunning d.d. 14-03-2005 was gebaseerd op de werking van de innovatieve roostervloer, voorzien van cassettes in roosterplaten en mestschuif. De ammoniak waarde uit de vergunning uit 2005 is hierin de maximale grens voor de nieuwe stal.

Om te voorkomen dat met meer koeien de grenswaarde overschreden wordt is een nieuw vloersysteem gebruikt waarbij de werking gebaseerd op het snel verwijderen van de urine van de vaste mest waardoor omzetting naar ammoniak sterk vermindert wordt. Volgens rapport  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest blijkt dit nauwelijks te werken en mag daarom niet gebruikt worden in de berekening voor vermindering van emissie. Ook latere onderzoeken bevestigen dit.

 

De discussie spitste zich uiteindelijk toe op het punt of het aantal dieren wat genoemd wordt mag blijven staan in de nieuwe omgevingsvergunning. Als harde grens wordt dan de ammoniak grens gehandhaafd zoals genoemd in de vergunning.

Zolang er geen betere vloer is die officieel goedgekeurd is blijft  het aantal dieren beneden de waarde die in de nieuwe omgevingsvergunning staat zodanig dat de ammoniak grens niet overschreden wordt.  De motivatie hiervoor is dat als er een ander systeem komt dat wel werkt de omgevingsvergunning niet opnieuw aangevraagd hoeft te worden. Via een met de dan goedgekeurde RAV berekening kan dan bepaald worden hoeveel koeien erin mogen komen te staan om onder de ammoniak grens te blijven volgens de vergunning uit 2005.

Het geitenpaadje is natuurlijk dat er als geen nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden zodat controle door andere partijen heel moeilijk wordt.

 

Uiteraard heeft Ton hier bezwaar tegen getekend omdat er geen eenduidige omgevingsvergunning is.

 

De boer heeft ondanks dat de vergunning niet definitief was toch al gebouwd. Natuurlijk met het idee dat het toch wel goed komt. Hij hield ook nog een betoog waarin hij het ook in het belang van zijn kinderen vond dat hij door mocht gaan met de door hem ingediende plannen..

Het antwoord van de voorzitter de heer Verhoeve was dat zij de laatste tijd al diverse zaken met dezelfde strekking gehad hebben.

 

We zijn benieuwd naar de uitspraak.

 


Let op de framing op de provinciale site : Home > Landbouw en natuur > Plan-MER Mest
Bij een landbouw die zijn kringlopen sluit, hoort mestbewerking.
Maar dit moet natuurlijk wel schoon en veilig gebeuren.
Welke plekken in Brabant zijn geschikt om mest te bewerken?

Een kringloop sluiten?
Soja uit gekapte Amazone gebieden importeren en die via veel teveel dieren in NB  omzetten in mest en die weer "verwerken" in een mest- en subsidie verwerker?
STOP met dit verdienmodel voor enkelen, die de maatschappelijke kosten nog steeds afwentelen.

Schoon en veilig?
Lees DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING
Het Brabants Burgerplatform maakt korte metten met het sprookje en het verdienmodel van de milieuvriendelijke, risicoloze, geurvrije mestbewerking.

PROVINCIALE UITVOERINGSAGENDA MEST

De Provincie Noord-Brabant wil een stap terug in de tijd zetten. Bio-industrie en mestfabrieken krijgen weer ruim baan in de plannen van de provincie.
Lees hier het nog vertrouwelijke document dat wij via via in ons bezit kregen. Transparantie is de enige oplossing.
Daarom publiceren wij dit document op onze website.

Presentatie Uitvoeringsagenda Mest - 9 november 2021 (1,5MB)

Samenvatting:

LOCATIES MESTFABRIEKEN IN DE KEMPEN

Om onze bezorgdheid te uiten hebben wij onderstaande tekst aan alle Gemeenteraden van de Kempengemeenten gestuurd: 

Via Mens, Dier en Peel kwamen wij in het bezit van bijgaand kaartje met daarop de locaties die beoordeeld worden in het “milieuonderzoek” op basis van de door de bestuurders gekozen criteria. Met de oranje stippen als mogelijk nieuwe locaties, en de andere stippen als bestaande locaties. Waarvan een deel nu niet kan uitbreiden omdat ze in het buitengebied gevestigd zijn.


Wij zijn erg geschrokken van de te onderzoeken locaties in het buitengebied. Nog erger nu locaties onderzocht worden met huizen op korte afstand. Omdat bestuurlijk is gekozen om korte afstand tot huizen geen uitsluitend criterium te maken, en alleen te toetsen aan het aantal huizen in de omgeving, is dat een ernstige tekortkoming.

Willen we installaties met zo’n enorme overlast vestigen, of de mogelijkheid geven om uit te breiden, op korte afstand van woningen met gezinnen? Willen we nieuwe probleemlocaties laten ontstaan? Willen we bestaande probleemlocaties in het buitengebied verergeren? 

Wij roepen onze Kempische en Brabantse volksvertegenwoordigers op om deze gezinnen in bescherming te nemen, op te komen voor de omwonenden. Ze staan door de bestuurlijke keuzen in het “milieuonderzoek” in de kou.

Een betere kaart waarop kan worden ingezoomd vind je op Google Maps 

ZLTO heeft het mis, mestfabrieken zijn geen zegen, maar een vloek

A Vermeulen, E van Overbeek, T. van der Vleuten en A Casteleijns van de Millieuwerkgroep Kempenland in het ED 3 december 2019

in reactie op :
Mestfabrieken zijn een zegen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan
Rembert van Noort 04-12-20, 21:48 Bron: ED 

Europese Landbouwsubsidies

Europese Landbouwsubsidies 2019 :
100M€ voor Brabantse Bedrijven

Subsidie (= gemeenschapsgeld) is bedoeld om maatschappelijke doelen die niet door marktwerking tot stand komen, te bevorderen. In 2019 100 miljoen Euro voor Brabant alleen.
Dat is 40 euro per brabander !
Maar wat zijn die maatschappelijke doelen in de huidige tijd van stikstofprobleem, mestoverschot,  stankoverlast en zoönosen ?
Natuurwaarden worden ook gesubsidieerd. Hier hoeven de boeren nauwelijks iets voor te doen. Het is reeds voldoende als gras gras blijft, of als er voordat mais gezaaid wordt iets anders was gezaaid.

 
Lees verder  : EU subsidies

Kwalijke lobby tegen verduurzaming van de landbouw

 

Maar hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Van Egmond gelooft niet in dat overleg. Hij heeft - onder meer als Kroonlid van de SER en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving - decennialang geprobeerd om via gesprekken met de grote spelers uit de agrarische industrie verandering te bewerkstelligen: “We hebben dat nou een jaartje of 30 of 40 geprobeerd en dat werkt dus niet. En dat is ook begrijpelijk, want het gaat vaak om hele tegenstrijdige belangen.”


Je moet volgens van Egmond stoppen met onderhandelen met de industrie. “Je moet naar ze luisteren, die belangen heel goed tot je nemen en dan neem je vervolgens politiek een besluit. Dan zeg je: jongens, ik heb jullie gehoord. Maar we gaan het zo doen. Het is dan geen kwestie meer van onderhandelen en meepraten. Dat gaat niet meer. Luisteren en beslissen.”

 

‘Kwalijke’ lobby tegen verduurzaming van de landbouw - Zembla - BNNVARA

Banken, zuivelcoöperaties en producenten van pesticides zeggen allemaal duurzamere landbouw te willen, maar ondertussen wordt er achter de schermen flink gelobbyd tegen een milieuvriendelijkere landbouw..

KOEIEN ZIJN OVERBODIG VOOR DE GEZONDHEID.

Uit een artikel in: “The new England journal of medicine, 13 februari 2020.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1903547

Milk and health

Walter C. Willett, MD, Dr. PH, en David S. Ludwig, MD, Ph.D. David S. Ludwig, MD, PhD, is an endocrinologist, researcher, and professor at Harvard Medical School and Harvard School of Public Health. Dr. Ludwig also co-directs the New Balance Foundation Obesity Prevention Center at Boston Children’s Hospital. His research focuses on how food affects hormones, metabolism, body weight, and well-being.

Hoog tijd om de aanbevelingen van melk en producten uit melk uit de schijf van vijf te schrappen.

Uit het artikel blijkt dat van de voedingsclaims van melk niet veel overeind blijft.

Koemelk bevat een complexe combinatie van macronutriënten, micronutriënten en groeibevorderende factoren die kunnen bijdragen aan menselijke voeding. Al deze voedingsstoffen kunnen echter uit andere bronnen worden verkregen. Dit is het geval geweest in veel traditionele samenlevingen met een historisch lage inname van zuivelproducten. 

Voor volwassenen blijkt dat er geen bewijs is voor dat een hoge zuivelconsumptie fracturen verminderen. In landen met hoge melkconsumptie is het risico op botbreuken zelfs hoger. In Aziatische landen komen minder botbreuken voor.

Bij mannen heeft de melkinname een 9% hoger risico op een heupfractuur later in het leven voor elk extra glas dat per dag werd geconsumeerd.

De totale zuivelconsumptie is niet gerelateerd aan gewichtsbeheersing of risico's op diabetes en hart- en vaatziekten. Het blijkt dat de gerapporteerde gezondheidseffecten van zuivelproducten sterk afhangen van de specifieke voedingsmiddelen of dranken waarmee ze worden vergeleken. Voor veel resultaten steken zuivelproducten gunstig af bij verwerkt rood vlees of met suiker gezoete dranken, maar minder gunstig bij plantaardige eiwitbronnen zoals noten. Bovendien is er geen duidelijk voordeel vastgesteld van het consumeren van vetarme zuivelproducten ten opzichte van volle zuivelproducten.

Kanker

In internationale vergelijkingen is de consumptie van zuivelproducten sterk gecorreleerd met het aantal gevallen van borstkanker, prostaatkanker  (vooral agressieve of fatale vormen) en andere vormen van kanker. Alleen bij  dikke darm kanker is het risico kleiner.

Algemeen.

Als de voedingskwaliteit laag is, vooral voor kinderen in omgevingen met een laag inkomen, kan zuivel de voeding verbeteren, terwijl als de voedingskwaliteit hoog is, het onwaarschijnlijk is dat een verhoogde inname substantiële voordelen oplevert en dat er wel schade kan ontstaan. De twee belangrijkste voedingsstoffen, calcium en vitamine D kan worden verkregen uit andere voedingsmiddelen of supplementen zonder de mogelijke negatieve gevolgen van zuivelproducten. Voor calcium zijn alternatieve voedingsbronnen boerenkool, broccoli, tofu, noten, bonen en verrijkt sinaasappelsap. Voor vitamine D kunnen supplementen zorgen voor voldoende inname tegen veel lagere kosten dan verrijkte melk. 

In populaties met over het algemeen voldoende voeding kan een hoge melkconsumptie echter het risico op fracturen op latere leeftijd verhogen, en de associatie van een grotere lengte met het risico op kanker blijft een punt van zorg.


Allergieën en intolerantie

Allergie voor koemelkeiwitten kan tot 4% van de zuigelingen treffen en aanzienlijke voedingsproblemen veroorzaken. Verspreide rapporten suggereren dat melkconsumptie de overgevoeligheid kan verergeren, waardoor een aanleg voor astma, eczeem en voedselallergieën ontstaat. Over een periode van 10 jaar hadden zuigelingen met een familiegeschiedenis van overgevoeligheid een lager risico op een allergische ziekte en op eczeem dan zuigelingen die willekeurig werden toegewezen om koemelk te krijgen. In een dubbelblinde cross-over studie van kinderen met een intolerantie voor koemelk, hadden 44 van de 65 kinderen een vermindering van de symptomen als ze geen koemelk dronken. Ook kloofjes in de anus verminderden wanneer ze sojamelk consumeerde, terwijl er geen vermindering van de symptomen was bij kinderen in de groep die koemelk dronken. Na de kindertijd kan koemelk astma en gerelateerde aandoeningen veroorzaken.